Acceptance Speech

GMAUK 2019 Acceptance Speech | Diana Hamilton Ministry

GMAUK 2019 Acceptance Speech | DJ Fiifii

GMAUK 2019 Acceptance Speech | Evangelist IK Aning

GMAUK 2019 Acceptance Speech | Samuel SÉY

GMAUK 2019 Acceptance Speech | Wendy Shay's Mum

Speech by Yaa Pono #GMAUK 18

Speech by Wutah #GMAUK 18

Speech on behalf of Kuami Eugene #GMAUK 18

Speech by Patience Nyarko's Rep #GMAUK 18

Speech by Captain Planet #GMAUK 18